Źródła

Augustyn Rafał, Tadeusz Baird: „III Symfonia”, „Concerto lugubre” na altówkę i orkiestrę, Filharmonia Narodowa 1977/1978, Informator Programowy, 14 i 15.10.5.1977, s. 6.

Baird Tadeusz, Listy Goethego, komentarz odautorski (rękopis),1973 r., w zbiorach AKP. 

Baird Tadeusz, Muzyka epifaniczna, [w:] Książka programowa: VII „Warszawska Jesień”, Warszawa 1963, s.110.

Baird Tadeusz, Sonatina per pianoforte, wyd. PWM, Kraków 1997.

Baird Tadeusz, Sztuka utrwalająca życie, „Polska” 1979, nr 4, s. 42-47 [zredag. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska].

Baird Tadeusz, Suita liryczna, na sopran z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej, partytura, wyciąg fortepianowy, wyd. PWM, Kraków 1955.

Baird Tadeusz, Trudno być artystą (młodym), „Kultura”, 20.05.1979, nr 20, s. 11. 

Baird Tadeusz, Życie nie tylko nutami pisane – cykl gawęd wspomnieniowych [dok. dźw.], nagranie archiwalne, oprac. Zadrowska Joanna, realiz. Adamski Marian, Polskie Radio, Komitet ds. Radia i Telewizji, Program 3, Redakcja Magazynów, Warszawa, nagr. 1974, Gawęda nr 7.

Baird Tadeusz, Marek Tadeusz, Omówienie programu, Filharmonia Narodowa 1968/1969, Informator Programowy, 10 i 11.01.1969, s. 13.

Heine Ewa, Na warszawskiej fali [dok. dźw.], nagranie archiwalne, Polskie Radio, Komitet ds. Radiofonii „Polskie Radio”, Program 1, Warszawa, nagr. 1960, emisja 29.01.1960.

Kantata Pieśń o rewolucji, wyciąg fortepianowy, rękopis (fotokopia), ZKP.

Kartka pocztowa z 4.02.1972, Norrköping, adresat: A. Sawicka, nadawca: T. Baird. Źródło: BUW AKP.

Komorowska Helena, Sądy nieostateczne czyli niepoeci o poetach i poezji [dok. dźw.], nagranie archiwalne, Polskie Radio, Komitet ds. Radia i Telewizji, Program 1, Redakcja magazynów, Warszawa, nagr. 1981 r.

Konferencja kompozytorów w Łagowie Lubuskim w dniach 5. VIII – 8. VIII 1949: Protokół, „Muzyka” 1949, nr 14.

Książka programowa: XXII „Warszawska Jesień”, Warszawa 1978.

Książka programowa: XXIII „Warszawska Jesień”, Warszawa, 1979.

Marek Tadeusz, Tadeusz Baird: „Muzyka epifaniczna” na orkiestrę symfoniczną z koncertująca wiolonczelą, klarnetem i fletem, Filharmonia Narodowa 1967/1968, Informator Programowy, 10 i 11.01.1968, s. 7.

Pociej Bogdan, Omówienie programu, Filharmonia Narodowa 1980/1981, Informator Programowy, 1.10.1980, s. 4-5.

Ponad codzienność. Rozmowa z Tadeuszem Bairdem (rozm. Ewa Kofin), „Odra” 1973, nr 4, s. 89-91.

Schiller Henryk, „Divertimento” Tadeusza Bairda [notatka po wykonaniu na IV Warszawskiej Jesieni], „Ruch Muzyczny” 1960, nr 21, s. 13.

Schiller Henryk, Koncert kameralny z okazji 80-rocznicy urodzin Bolesława Woytowicza, Filharmonia Narodowa 1979/1980, Informator Programowy, 20.11.1979, s. 9.

Sito Jerzy Stanisław, Komentarz do programu koncertowego, [w:] Książka programowa: X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Warszawa 1966, s. 21-22.

Skulska Anna, Szkic do portretu: Tadeusz Baird [dok. dźw.], Dwójka Polskie Radio 2007.

Sochocka-Musiał Ewa, Katalog korespondencji Marii Jędrzejewskiej ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.

Utrwalić życie czyli siebie (z T. Bairdem rozm. Wojciech Jamroziak), „Nurt” 1981, nr 11, s. 13-14.

Wyszynski Hubertus, Nowy utwór Tadeusza Bairda. Notatki z prawykonania, „Ruch Muzyczny” 1979, nr 12, s. 14.

 

Literatura przedmiotu (wybór)

Baird Tadeusz, Grzenkowicz Izabella, Rozmowy, szkice, refleksje, Kraków 1982, wyd. 2 Kraków 1998.

Bolesławska-Lewandowska Beata, Styl symfoniczny Tadeusza Bairda w utworach po 1956 roku, Forum Muzykologiczne 2011.

Cegiełła Janusz, Szkice do autoportretu polskiej muzyki współczesnej, Kraków 1976, s. 18-30.

Folga Zygmunt, Dodekafonia w twórczości Tadeusza Bairda, „Muzyka” 1984, nr 1/2, s. 48-70.

Grzenkowicz Izabella, Kompozytorzy mówią: Tadeusz Baird, „Ruch Muzyczny” 1971, nr 6, s. 4-5.

Grzenkowicz Izabella, Kwartety Tadeusza Bairda, „Ruch Muzyczny” 1979, nr 15, s. 9.

Helman Zofia, „Głosy z oddali”, „Muzyka” 1984, nr 1/2, s. 5-18.

Jarociński Stefan, Nowe wybitne dzieło Bairda, „Przegląd Kulturalny”, 27.05-2.06.1954, nr 21, s. 7.

Kaczyński Tadeusz, „Etiuda” Tadeusza Bairda, 1961, nr 24, s. 22.

Kaczyński Tadeusz, Z sal koncertowych: Warszawskie spotkania z muzyką Bairda, 1982, nr 11, s. 7-8.

Komorowska Małgorzata, Baird w teatrze, „Dialog” 1982, nr 2, s. 127-136.

Kornatowska Beata, Dwa oblicza opery współczesnej, „Ruch Muzyczny” 2010, nr 8, s. 20.

Lindstedt Iwona, Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Warszawa 2010.

Lisicki Krzysztof, „Elegeia” Tadeusza Bairda, „Ruch Muzyczny” 1975, nr 7, s. 7-8.

Lissa Zofia, „Ballada o żołnierskim kubku” Tadeusza Bairda, „Muzyka” 1955, nr 1/2, s. 42-54.

Literska Barbara, Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja, Zielona Góra 2012.

Łobaczewska Stefania, Kraków muzyczny, „Dziennik Literacki” 1949, nr 48, s. 5

Marek Tadeusz, Grupa 49, „Muzyka” 1953, nr 5/6, s. 45-57.

Meyer Krzysztof, Kilka myśli o muzyce Tadeusza Bairda, „Ruch Muzyczny” 1982, nr 7, s. 6-7. 

Mizerska-Golonek Ewa, Muzyka kwartetów Tadeusza Bairda, [w:] Warsztat polskich kompozytorów. Kwartet smyczkowy w polskiej muzyce współczesnej, red. Józef Rychlik, Kraków 1975, s. 27-45.

Nehrdich Eva, Utwory z tekstem w drugim okresie twórczości Bairda, „Muzyka” 1984, nr 1/2, s. 71-82.

Nikolska Irina, O ewolucji stylu Tadeusza Bairda, „Muzyka” 1984, nr 1/2, s. 19-47.

Perz Mirosław, „Colas Breugnon” Tadeusza Bairda, „Muzyka” 1956, nr 1, s. 83-93.

Pilarski Bohdan, Szkice o muzyce, Warszawa, 2010.

Pro Sinfonika. Zeszyt Muzyczny. Edycja nadzwyczajna poświęcona życiu i dziełu Tadeusza Bairda. Materiały z sesji popularnonaukowej (Poznań 26.04.1982), red. Alojzy Andrzej Łuczak, Poznań 1982.

Prosnak Antoni, „Cztery eseje” Bairda i perspektywy techniki serialnej, „Muzyka” 1964, nr 3/4, s. 26-43.

Prosnak Antoni, „Koncert na orkiestrę” Tadeusza Bairda jako przejaw archaizacji, „Muzyka” 1956, nr 2, s. 3-25.  

Sierpiński Zdzisław, „Nowele” Bairda, „Życie Warszawy”, 14.03.1968, nr 64, s. 6.

Sierpiński Zdzisław, Pierwsze wrażenia, „Życie Warszawy”, 26.09.1973, nr 230, s. 7.

Sierpiński Zdzisław, W poszukiwaniu muzyki, „Życie Warszawy”, 15.09.1959, nr 221, s. 5.

Solińska Ewa, W salonie muzycznym. Wywiady, Bydgoszcz 1986.

Stanilewicz-Kamionka Maria, Dokumentacja twórczości Tadeusza Bairda, „Muzyka” nr 1/2 1984, s. 145-189.

Tadeusz Baird – sztuka dźwięku, sztuka słowa. Materiały z sympozjum, Warszawa 12 grudnia 1982, red. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1984.

Tadeusz Baird pośród nas…, red. Alojzy Andrzej Łuczak, Poznań 2002.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, „Pięć pieśni” do słów Haliny Poświatowskiej, [w:] „Zeszyty Naukowe Zespołu Analizy i Interpretacji Muzyki” nr 2 pt. Pieśń z orkiestrą lub zespołem kameralnym 1876-1976, red. Krzysztof Droba, Leszek Polony, Marek Stachowski, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1977, s. 152-179.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Świat liryki wokalno-instrumentalnej Tadeusza Bairda, Kraków 1982.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusz Baird (1928-1981): Ekspozycja. Epizody i ekskursy. Epilog, [w:] Muzyka Polska 1945-1995. Materiały z sesji naukowej 6-10 grudnia 1995 w 20-lecie Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki, red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1996, s. 199-216.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusz Baird, „Biblioteka Problemowa Pro Sinfoniki”, t. 5, Poznań 1995.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusz Baird. „Erotyki”, [w:] „Zeszyty Naukowe Zespołu Analizy i Interpretacji Muzyki” nr 2 Pieśń z orkiestrą lub zespołem kameralnym 1876-1976, red. Krzysztof Droba, Leszek Polony, Marek Stachowski, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1977, s. 180-184.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusz Baird. Glosy do biografii, Kraków 1997.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusza Bairda „Egzorta” (wypowiedzi A. Bardiniego i J.S Sito), [w:] Tadeusz Baird – sztuka dźwięku, sztuka słowa. Materiały z sympozjum, Warszawa 12 grudnia 1982, red. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1984, s. 80-99.

Adrian Thomas, Polish music since Szymanowski, Cambridge University Press 2005.

Zieliński Michał, „Cassazione per orchestra” Tadeusza Bairda – neoklasyczna dodekafonia, [w:] Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja (1), red. Anna Nowak, Bydgoszcz 2005, s. 221-230.

Zieliński Michał, Kolorystyka instrumentalna w utworach orkiestrowych Tadeusza Bairda, „Muzyka” 2004, nr 4, s. 63-86.

Zieliński Michał, Nowe spojrzenie na formę „Elegei” Tadeusza Bairda, „Muzyka” 1999, nr 3, s. 65-81.

Zieliński Michał, Tadeusz Baird – romantyk w okowach modernizmu, [w:] Język – System – Styl – Forma, red. Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Violetta Przech, Bydgoszcz 2003, s. 137-156.

Zieliński Michał, Twórczość orkiestrowa Tadeusza Bairda w kontekście techniki instrumentacji, Bydgoszcz 2005.

Zieliński Tadeusz Andrzej, Odkrycia i wydarzenia, „Ruch Muzyczny” 1964, nr 22, s. 6-7.

Zieliński Tadeusz Andrzej, Tadeusz Baird, Kraków 1966.